આદિવાસી શાળા ચલાવનાર સંચાલક પાસેથી આ કામનાઇન્ટરનેટ આપવાના બહાને કુલ રૂ.૪૮,૧૫૬/-પડાવી લેનાર ઠગ ઝડપાયો

શાળા ચલાવનાર સંચાલક પાસેથી ઇન્ટરનેટ આપવાના બહાને કુલ રૂ.૪૮,૧૫૬/-પડાવી લેનાર ઠગ માંગરોલ તથા બોરીયા આદિવાસી શાળા ચલાવનાર સંચાલક પાસેથી આ કામનાઇન્ટરનેટ આપવાના બહાને કુલ રૂ.૪૮,૧૫૬/-પડાવી લેનાર ઠગ ઝડપાયો કર્ણાટકનાં બેંગલુરૂ શહેરમાંથી એલ.સી.બી. નર્મદાપોલીસે ઝડપી પાડ્યો રાજપીપલા, તા. નર્મદાનાં માંગરોલ તથા બોરીયા આદિવાસી શાળા ચલાવનાર સંચાલક પાસેથી ઇન્ટરનેટ આપવાના બહાને કુલ રૂ.૪૮,૧૫૬/-પડાવી લેનાર ઠગને કર્ણાટકનાં બેંગલુરૂ […]

Continue Reading