અંકિત પ્રવીણકુમાર પંચાલ દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિ ને પાછી જાગૃત કરવા માટે માતા પિતાનું પૂજન કરી વેલેન્ટાઈન ડે ને બદલે માતા પિતા પૂજન દિવસ મનાવ્યો.

અંકિત પ્રવીણકુમાર પંચાલ દ્વારા ખરેખર મિત્રો તમને કંઇક નવું લાગશે તેમ આજે પશ્વિમ દેશો ની સંસ્કૃતિ ને દૂર કરી ભારતીય સંસ્કૃતિ ને પાછી જાગૃત કરવા માટે તેમને તેમના માતા પિતા નું પૂજન કરી વેલેન્ટાઈન ડે જેવા દિવસને બદલે માતા પિતા પૂજન દિવસ મનાવ્યો.

Continue Reading