ત્રિનેત્ર કન્ઝ્યુમર્સ એન્ડ ક્રેડિટ કો.ઓ.સો.લિ દ્વારા પ્રગતિ નગર ગાર્ડન ખાતે બ્રહ્મ ઉત્કર્ષ નિધી ગૃપ ૧૮ મો ડ્રૉ કરવામાં આવ્યો.

ત્રિનેત્ર કન્ઝ્યુમર્સ એન્ડ ક્રેડિટ કો.ઓ.સો.લિ દ્વારા ૦૭/૦૭/૧૯ રવિવાર પ્રગતિ નગર ગાર્ડન નારણપુરા અમદાવાદ ખાતે બ્રહ્મ ઉત્કર્ષ નિધી ગૃપ ૧૮ મો ડ્રૉ કરવામાં આવ્યો ૪ મિત્રો ને યુવા રોજગાર હેઠળ સહયોગી બચત વ્યવસ્થાપન દ્વારા સ્વાવલંબન અભિયાન હેઠળ ₹ ૨૫૦૦૦/- ની લોન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી સાથો સાથ ઓર્ગેનિક ખેતી ઉત્પાદન નું વેચાણ કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી જેના […]

Continue Reading