પ્રીટિ ઝિન્ટા  બોમ્બે હાઈ કોર્ટે માં.

પ્રીટિ ઝિન્ટા દ્વારા નેસ વાડિયા વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી છૂટાછેડાના કેસ માટે બુધવારે બોમ્બે હાઈ કોર્ટે આવી હતી. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

Continue Reading