? *અફસોસ* – પરાગ શાહ.

મળી ગયાં શબ્દો પણ…. આકાર આપવાનું રહી ગયું બીજાંને કહેતો રહ્યો ને…. ખુદને જગાડવાનું રહી ગયું રચ્યોપચ્યો રહ્યો….. માયા, મમતા ને લોભમાં બધાંની ઓળખાણો કાઢી આત્માને ઓળખવાનું રહી ગયું દોડતો રહ્યો છું રાત દિ’ સદા સ્વાર્થ માટે પરમાર્થ જ પાર પાડશે એ વાત જાણવાનું રહી ગયું બધાં સંબંધ છે જન્મથી મૃત્યુ સુધીનાં ખબર હોવાં છતાં […]

Continue Reading