શું તમે 1 લાખથી વધુ પગાર મેળવવાની લાયકાત ધરાવો છો ?

*ફેસ ઓફ નેશનનો પ્રજાના હિતમાં 182 ધારાસભ્યોને જાહેર પત્ર : પ્રતિ, વિધાનસભામાં પ્રજાના બેલી હોવાનું નાટક કરતા 182 ધારાસભ્યો. જય ભારત સાથે જણાવવાનું કે, તમો 182 ધારાસભ્યો આ વિકાસશીલ ગુજરાતની પ્રજાની સેવા માટે વિધાનસભા સુધી પહોંચ્યા છો. જનતાની સેવા અને જનતાના વિકાસની નેમ લઇ મોટી મોટી જાહેરાતો કરીને પ્રજાને છેતરવાના કોઈ નુસખા લગભગ તમે બાકી […]

Continue Reading