ઓશો ધ્યાન શિબિર

તાજેતરમાં પાલવાસણા ખાતે ઓશો ધ્યાન શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખુબજ મોટા પ્રમાણમાં સંન્યાસઓ એ ભાગ લીધો હતો. કેટલીક લાક્ષણિક તસવીરો.

Continue Reading