ગુજરાતમાં નવા 1074 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,1370 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 231,અમદાવાદ 153.

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1074 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,1370 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 231,અમદાવાદ 153,વડોદરા 110,રાજકોટ 90,જમનગર 52,જૂનાગઢ 46,મહેસાણા 43,ભાવનગર 37,ગાંધીનગર 27,ક્ચ્છ 24,ગીરસોમનાથ 23,અમરેલી-દાહોદ 21,વલસાડ 18,નવસારી-સુરેન્દ્રનગર 17,ભાવનગર 15,આણંદ-ખેડા 14,ભરૂચ 13,મહીસાગર-મોરબી-નર્મદા-સાબરકાંઠા 12,પંચમહાલ 11,બોટાદ-પોરબંદર 9,પાટણ 7,બનાસકાંઠા 6,અરવલ્લી 4,છોટાઉદેપુર 2,દ્વારકા-તાપી 1 કેસ* ● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 68885 ● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2606 ● […]

Continue Reading

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1009 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,974 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 258, અમદાવાદ 151,

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1009 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,974 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 258, અમદાવાદ 151,વડોદરા 98,રાજકોટ 85,ભાવનગર 47,જામનગર 34,દાહોદ 29,મહેસાણા 26,ગાંધીનગર 25,પંચમહાલ 22,જૂનાગઢ 21,ખેડા 20,અમરેલી 19,ભરૂચ 18,કચ્છ 17,બોટાદ 16,સાબરકાંઠા 15,મોરબી 14,સુરેન્દ્રનગર 13,નવસારી 12,આણંદ 11,બનાસકાંઠા 10, નર્મદા 8,મહીસાગર 7,ગીરસોમનાથ 6,દ્વારકા 5,પાટણ-પોરબંદર 4,ડાંગ-વલસાડ 3,તાપી 2 કેસ* ● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 64684 ● […]

Continue Reading

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,805 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 237,અમદાવાદ 155,

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,805 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 237,અમદાવાદ 155,વડોદરા 96,રાજકોટ 94,ભાવનગર 72,જામનગર 52,મહેસાણા 43,જૂનાગઢ 40,ગાંધીનગર 29,પંચમહાલ 27,વલસાડ 20,નવસારી 19,અમરેલી-દાહોદ-ખેડા 17,આણંદ-ભરૂચ-કચ્છ 16,બોટાદ 15,ગીરસોમનાથ 14,છોટાઉદેપુર-દ્વારકા 13,નર્મદા-સુરેન્દ્રનગર 10,પાટણ 9,મોરબી-સાબરકાંઠા 8,પોરબંદર 7,તાપી 4,બનાસકાંઠા 3,અરવલ્લી-મહીસાગર 1 કેસ* ● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 63675 ● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2487 ● રાજ્યમાં […]

Continue Reading