⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,23 લોકોનાં મોત ,1135 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 226,અમદાવાદ 158.

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,23 લોકોનાં મોત ,1135 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 226,અમદાવાદ 158,વડોદરા 113,રાજકોટ 93,જામનગર 54,ભાવનગર 47,અમરેલી 33,જૂનાગઢ 32,પંચમહાલ 31,ગાંધીનગર-મહેસાણા 30,દાહોદ 27,ગીર સોમનાથ 26,ક્ચ્છ 22,સુરેન્દ્રનગર 21,મોરબી 20,પાટણ 19,વલસાડ 17,ભરુચ-નર્મદા 11,ખેડા 10,આણંદ-બોટાદ-મહીસાગર 9,છોટાઉદેપુર-સાબરકાંઠા 8,નવસારી 7,બનાસકાંઠા-પોરબંદર 5,દ્વારકા 4,અરવલ્લી 3,તાપી 2,ડાંગ 1 કેસ* ● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 69986 ● રાજ્યમાં કુલ મોત […]

Continue Reading

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,805 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 237,અમદાવાદ 155,

⭕ *ગુજરાતમાં નવા 1101 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,22 લોકોનાં મોત ,805 લોકો ડિસ્ચાર્જ* ⭕ *24 કલાકમાં સુરત 237,અમદાવાદ 155,વડોદરા 96,રાજકોટ 94,ભાવનગર 72,જામનગર 52,મહેસાણા 43,જૂનાગઢ 40,ગાંધીનગર 29,પંચમહાલ 27,વલસાડ 20,નવસારી 19,અમરેલી-દાહોદ-ખેડા 17,આણંદ-ભરૂચ-કચ્છ 16,બોટાદ 15,ગીરસોમનાથ 14,છોટાઉદેપુર-દ્વારકા 13,નર્મદા-સુરેન્દ્રનગર 10,પાટણ 9,મોરબી-સાબરકાંઠા 8,પોરબંદર 7,તાપી 4,બનાસકાંઠા 3,અરવલ્લી-મહીસાગર 1 કેસ* ● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 63675 ● રાજ્યમાં કુલ મોત : 2487 ● રાજ્યમાં […]

Continue Reading