૧૧ મી ડિસેમ્બરે નિર્ભયા એન્થમને વરસ પૂરું થયું એ જ દિવસે માત્ર ૧૯ વર્ષની યુવતી વિશ્વા રાવલે નિર્ભય એન્થમનો બીજો ભાગ રીલીઝ કર્યો.

૧૧ મી ડિસેમ્બરે નિર્ભયા એન્થમને વરસ પૂરું થયું એ જ દિવસે માત્ર ૧૯ વર્ષની યુવતી વિશ્વા રાવલે નિર્ભય એન્થમનો બીજો ભાગ રીલીઝ કર્યો. ગત વરસે નીર્ભાયાનો કેસ થયો ત્યારે વિશ્વા રાવલને વિચાર આવ્યો કે જેને આપણે નિર્ભયા કહીએ છીએ એ સાચા અર્થમાં નિર્ભય ક્યાં છે? પોતાના પિતા સાથે આ વિષય પર એક કલાક ચર્ચા કર્યા […]

Continue Reading