સારું થયું ને ? કે… બે હતા આપણે ને રેઈનકોટ એક ! – બકુલ ત્રિપાઠી.

આજે વરસાદ પડ્યો અને જ્યારે જ્યારે વરસાદ પડે છે; મને બકુલ ત્રિપાઠીની આ રચના બહુ જ ગમે છે એટલે જ.., તરત જ યાદ આવી જાય છે અને ત્યારે ત્યારે આ વાંચી પણ લઉં છું ❤️ એક હતો રેઇનકોટ ને હતા આપણે બે ! પછી એક ટીપું પછી સહેજ ઝરમર પછી મન મૂકી વરસી પડયો મેહ […]

Continue Reading