*લઘુમતી માટેના સ્કૉલરશીપ ( 2020-21 ) ના ફોર્મ. (લઘુમતી મુસ્લિમ,જૈન,શીખ, ખ્રિસ્તી અને પારસી માટે.)

*લઘુમતી માટેના સ્કૉલરશીપ ( 2020-21 ) ના ફોર્મ. (લઘુમતી મુસ્લિમ, જૈન , શીખ , ખ્રિસ્તી અને પારસી માટે. ) *ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત તા.16-08-2020 થી થશે.* *ધો. 1 થી 5 : રૂ.1000* *ધો. 6 થી 10 :રૂ.5000* આવક મર્યાદા = 1 લાખ રૂપિયા. *ધો.11 થી 12 : રૂ.6000* *કૉલેજ વર્ગ માટે : રુ.6000 થી રુ.12000* આવક […]

Continue Reading