રામ જન્મભૂમિ ના ભૂમિ પૂજન થવાનું છે ત્યારે જામનગરમાં ભાજપ કાર્યાલય શોળે કલા શણગારવામાં આવ્યું.

જામનગર* આજે રામ જન્મ ભૂમિ ભૂમિ પૂજન થવાનું છે, ત્યારે જામનગરના અનેક રાજમાર્ગો ઉપર કેસરીયા લગાડવામાં આવ્યા છે અને ભાજપ કાર્યાલય લાઈટો થી શોભે ત જામનગર ભાજપ મહિલા મોરચા દ્વારા રંગોળીઓ પણ બનાવવામાં આવી છે કાર્યાલય ખાતે કરવામાં આવી છે.

Continue Reading