વિવેકાનગર પોલિસ સ્ટેશન કર્મચારી અને જી.આઈ.ડી.સી તરફ઼થી ગરીબ લોકો માટે ભોજનનીં વ્યવસ્થા કરવાંમા આવે છે.

વિવેકાનગર પોલિસ સ્ટેશન કર્મચારી જી.આઈ.ડી.સી તરફ઼થી ગરીબ લોકો માટે ભોજનનીં વ્યવસ્થા કરવાંમા આવે છે યોગદાર ઓમકાર શીંગ જાલા, ભોગીલાલ, સંદીપ, તમામ જી.આર.ડી તરફથી આ સેવા આપવામા આવે છે.

Continue Reading