એક તાજી રચના – મેહુલ ભટ્ટ*

*એક તાજી રચના, સોમવારે નિત્ય ક્રમ – ગમે તો કહો ગમી – મેહુલ ભટ્ટ* ****** ******* ****** ***** આ તો ભાઈ શ્વાસની વાત છે, ક્યારે અટકી જાય કહેવાય નહિ, હસતો રમતો માણસ, ગાળીઓ પહેરી લટકી જાય, કહેવાય નહિ! ના જાણે કેટ કેટલું સંઘરીને ફરતો હશે ભીતરમાં છેક ઊંડે સુધી, પછી એક દિવસ ધડકન ભીતરની અટકી […]

Continue Reading