ઑલ ઑવર અમદાવાદ સિનીયર સિટીઝન્સ કેરમ ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલ સ્પોર્ટસ ક્લબમાં યોજાઈ.

કર્મા ફાઉન્ડેશન ના સહારા ઈનીશ્યેટીવના પ્રેસિડેન્ટ વિરાજબેન પટેલ દ્વારા સંચાલિત ઑલ ઑવર અમદાવાદ સિનીયર સિટીઝન્સ કેરમ ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલ સ્પોર્ટસ ક્લબમાં યોજાઈ. સિનીયર સિટીઝન્સ (૬૦ વર્ષ થી વધુ) માટે આવી ઑપન ફોર ઑલ ટૂર્નામેન્ટ સૌ પ્રથમવાર આયોજિત કરવામાં આવી હતી.. આ સ્પર્ધામાં ૮૦ જેટલા વડીલોએ ઉત્સાહ ભેર ભાગ લીધો હતો. અને તેમાંથી ૮ વડીલો વચ્ચે ફાઈનલ […]

Continue Reading