ફૂલની પાંખડીઓ ન તોડશો, આખું ફૂલ જ આપજો. -કવિ શ્રી તુષાર શુક્લ.

કલા સાધના એ કલાકારનું તપ છે પણ કલા પ્રસ્તુતિ એમની રોજીરોટી છે. એમાંથી એમનું ઘર ચાલે છે. કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી ચાર મિત્રો ભાજીપાંઉ ખાવા જાય છે એના બિલની રકમ કાર્યક્રમની ટિકીટ કરતા વધુ હોય એમ પણ બને. પણ ભાજીપાંઉમાં પૈસા વસૂલની શારીરિક પ્હોંચ મળે છે, કાર્યક્રમમાં મળેલો આનંદ એવી સ્થૂળ પ્હોંચ આપતો નથી. આવું […]

Continue Reading