સક્રિય દુર્જન કરતાં ય નડે છે સજ્જનનો દ્વેષ,નિષ્ક્રિયતા ગદ્દાર જયચંદ,નિરૂત્સાહી જ કરતાં શલ્યનાં ટોળાં લાગે છે – મિત્તલ ખેતાણી.રાજકોટ.

પ્રભુ ને પ્રારબ્ધ વચ્ચે થોડાં ઘણાં વૈચારિક તડાં લાગે છે

જે પોતે લબાડ હોય ને તેને જ બીજાં ઉતાવળા લાગે છે

મન વિકૃત હોય છે જેનું તેને વિશ્વમાં બધે સડાં લાગે છે

આજીવન નિરાશાનાં જ પૂજારી છે ખોળિયે ખોળિયે

આશાવાદ આવાં ઓથમીરોને તો વાતોનાં વડાં લાગે છે

અઢાર અંગ ખુદનાં વાંકાં લઈને ફરતાં ઊંટ સરીખાઓને

આભને પણ ટેકા દેનાર સોટાંઓ અમસ્તા ખડા લાગે છે

પ્રભુમાર્ગે જ ચાલે છે તેનુંય પ્રારબ્ધ હોય છે બહુધા વિકટ

પ્રભુ ને પ્રારબ્ધ વચ્ચે થોડાં ઘણાં વૈચારિક તડાં લાગે છે

સક્રિય દુર્જન કરતાં ય નડે છે સજ્જનનો દ્વેષ,નિષ્ક્રિયતા

ગદ્દાર જયચંદ,નિરૂત્સાહી જ કરતાં શલ્યનાં ટોળાં લાગે છે

-મિત્તલ ખેતાણી(રાજકોટ,મો.9824221999)નાં કાવ્ય સંગ્રહ ‘स्वान्तः सुखाय’માં થી

TejGujarati