વિશ્વ વિખ્યાત ખગોળ વિજ્ઞાની ડો. પંકજ જોશીની ઉપસ્થિતિમાં વિજ્ઞાની, વક્તા અને લેખક ડો. કિશોર પંડ્યાનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.

ગુજરાત ભારત

વિશ્વ વિખ્યાત ખગોળ વિજ્ઞાની ડો. પંકજ જોશીની ઉપસ્થિતિમાં વિજ્ઞાની, વક્તા અને લેખક ડો. કિશોર પંડ્યાનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.

TejGujarati