ગુજરાત વિધાનસભાની 182 બેઠકોની મતગણતરીના આંકડા એક જ વેબપેજમાં જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇🏻

સમાચાર

*ગુજરાત ચૂંટણી પરિણામ*

ગુજરાત વિધાનસભાની 182 બેઠકોની મતગણતરીના આંકડા એક જ વેબપેજમાં જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👇🏻

https://url-x.it/tmBLkk4


ન્યૂઝ અને મીડિયા રિલેશન શાખા
માહિતી નિયામકની કચેરી
ગાંધીનગર

TejGujarati