કોંગ્રેસને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રથમ જીત ખાડિયા-જમાલપુર બેઠક પર કોંગ્રેસની જીત કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ઈમરાન ખેડાવાલાની જીત.

સમાચાર

કોંગ્રેસને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રથમ જીત
ખાડિયા-જમાલપુર બેઠક પર કોંગ્રેસની જીત
કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ઈમરાન ખેડાવાલાની જીત

TejGujarati