શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા મણિનગર અમદાવાદ ખાતે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા મણિનગર અમદાવાદ ખાતે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

 

  1. શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા મણિનગર અમદાવાદ ખાતે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી
TejGujarati