સાબરકાંઠાના ચિત્રોડા ગામમાં અતિશય પાણી ભરાયું નદીમાં પણ પાણી ઓવર ફ્લો થયું. ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

સાબરકાંઠાના ચિત્રોડા ગામમાં અતિશય પાણી ભરાયું નદીમાં પણ પાણી ઓવર ફ્લો થયું. ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ

TejGujarati