રાખડી બાંધવાનાં મુહૂર્ત

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

રાખડી બાંધવાનાં મુહૂર્ત
સવારે 10.40 વાગ્યાથી બપોરે 12.44 વાગ્યા સુધી
બપોરે 1.39 વાગ્યાથી બપોરે 2.54 વાગ્યા સુધી
સાંજે 05.04 વાગ્યાથી રાત્રે 08.10 વાગ્યા સુધી
રાત્રે 09.04 વાગ્યાથી રાત્રે 10.45 વાગ્યા સુધી

TejGujarati