ધોરણ 10 અને 12ની માર્કશીટ અથવા કોઈ પ્રમાણપત્ર ખોવાઇ ગયેલ હોય તો હવેથી online મેળવી શકાશે.

ગુજરાત

ધોરણ 10 અને 12ની માર્કશીટ અથવા કોઈ પ્રમાણપત્ર ખોવાઇ ગયેલ હોય તો હવેથી online મેળવી શકાશે. વર્ષ 1952 થી અત્યાર સુધીના બધા જ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન મુકી દેવામાં આવ્યા છે. *https://bit.ly/2Xw5pD3*
દરેક ગ્રુપ માં ફોરવર્ડ કરજો વિધાર્થીઓ ને માટે ખુબજ ઉપયોગી માહિતી છે

TejGujarati