અમદાવાદ\, અમરેલી\, આણંદ ભરૂચ\, છોટાઉદેપુર\, ગીર સોમનાથ \, દાહોદ\, ડાંગ \, ખેડા\, નર્મદા\, પંચમહાલ\,જામનગર\, વડોદરા જિલ્લામાં આવતા ૨૪ કલાક દરમ્યાન ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદ\, અમરેલી\, આણંદ ભરૂચ\, છોટાઉદેપુર\, ગીર સોમનાથ \, દાહોદ\, ડાંગ \, ખેડા\, નર્મદા\, પંચમહાલ\,જામનગર\, વડોદરા જિલ્લામાં આવતા ૨૪ કલાક દરમ્યાન ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.

TejGujarati