*રક્ષાબંધનના દિવસે ભદ્રાનો છાયો:* રાખડી બાંધવાનો સમય.?

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત સમાચાર

*રક્ષાબંધનના દિવસે ભદ્રાનો છાયો:* રાખડી બાંધવાનો સમયગાળો 11 ઓગસ્ટે સવારે નહીં, પણ રાતે 8.30 વાગ્યાથી 9.55 સુધીનો સમય શુભ રહેશે

TejGujarati