ભાવનગર 20 જેટલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલને પીએસઆઇ ના પ્રમોશન આપવામાંઆવ્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

બ્રેકિંગ ન્યુઝ
ભાવનગર

ભાવનગર 20 જેટલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ
ને પીએસઆઇ ના પ્રમોશન આપવામાં
આવ્યા

TejGujarati