સમસ્ત ગુજરાતી બ્રહ્મસમાજ અમદાવાદ શહેર. યુવાપાંખ દ્વારા આયોજીત એકસપર્ટ સાથે સીધો સંવાદ..! કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમીનાર.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

શ્રી

હર મહાદેવ

જય પરશુરામ

સમસ્ત ગુજરાતી બ્રહ્મસમાજ અમદાવાદ

શહેર.

યુવાપાંખ દ્વારા આયોજીત

એકસપર્ટ સાથે સીધો સંવાદ..!

કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમીનાર.

સ્થળઃ આનંદ

ગ્લોબલ સ્કૂલ, વસ્ત્રાપુર રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ.

રવિવાર 03-07-2022 સમય 9:00 To 12:00 AM

TejGujarati