*ન્યૂઝ બ્રેકિંગ:* ધોરણ-10 બોર્ડનું 65.18 ટકા પરિણામ જાહેર.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

www.gseb.org વેબસાઇટ પર મુકાયુ પરિણામ
સૌથી વધુ સુરત જિલ્લાનું 75.64 ટકા પરિણામ
સૌથી ઓછું પાટણ જિલ્લાનું 54.29 ટકા પરિણામ
100 ટકા પરિણામ ધરાવતી 294 શાળા
30 ટકા કરતાં ઓછું પરિણામ ધરાવતી 1007 શાળા
અમદાવાદ શહેરનું 63.18 ટકા પરિણામ
અમદાવાદ ગ્રામ્યનું 63.98 ટકા પરિણામ
વડોદરા શહેરનું 61.21 ટકા પરિણામ
સુરત શહેરનું 75.64 ટકા પરિણામ
રાજકોટ શહેરનું 72.86 ટકા પરિણામ
જામનગર શહેરનું 69.68 ટકા પરિણામ
જૂનાગઢ શહેરનું 66.25 ટકા પરિણામ
ગાંધીનગર શહેરનું 65.83 ટકા પરિણામ
ભાવનગર શહેરનું 67.58 ટકા પરિણામ

*અજય જાડેજા*
*મો.7819828262*

TejGujarati