*📑📚 ફ્રી મા ધોરણ 1 થી 12ના પુસ્તકો 2022 ડાઉનલોડ કરો.* *શાળા ખુલવાની તૈયારી છે વેકેશન ખુલે એ પેહલા કરો આ કામ*

ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત મનોરંજન સમાચાર

*📑📚 ફ્રી મા ધોરણ 1 થી 12ના પુસ્તકો 2022 ડાઉનલોડ કરો.*

*શાળા ખુલવાની તૈયારી છે વેકેશન ખુલે એ પેહલા કરો આ કામ*

📕ધોરણ-1: ➯ https://cutt.ly/MJbewqt
📗ધોરણ-2: ➯https://cutt.ly/sJbeyry
📔ધોરણ-3:➯ https://cutt.ly/MJbewqt
📘ધોરણ-4:➯https://cutt.ly/sJbeyry
📙ધોરણ-5:➯ https://cutt.ly/MJbewqt
📕ધોરણ-6:➯https://cutt.ly/sJbeyry
📗ધોરણ-7:➯ https://cutt.ly/MJbewqt
📔ધોરણ-8:➯https://cutt.ly/sJbeyry
📚ધોરણ-9 ➯ https://cutt.ly/MJbewqt
📚ધોરણ-10➯ https://cutt.ly/MJbewqt
📚ધોરણ-11➯https://cutt.ly/sJbeyry
📚ધોરણ-12 ➯ https://cutt.ly/MJbewqt

🙏 *તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચાડવા વિનંતી.*

TejGujarati