ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનુ પરીણામ જાહેર…. 86.91% પરીણામ બોર્ડ જાહેર કર્યુ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનુ પરીણામ જાહેર

86.91% પરીણામ બોર્ડ જાહેર કર્યુ

1064 શાળાઓનુ 100% પરીણામ

પરીક્ષા દરમિયાન 2544 ગેરરીતિના કેસ નોધાયા હતા

TejGujarati