ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ આગામી અઠવાડિયે જાહેર થશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ આગામી અઠવાડિયે જાહેર થશે

પહેલા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને તે બાદ ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર થશે

TejGujarati