ગુજરાત ગાંધીનગર ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનુ પરીણામ જાહેર. ૭૨.૦૨% પરીણામ જાહેર કરાયુ

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ગુજરાત ગાંધીનગર
ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનુ પરીણામ જાહેર

૭૨.૦૨% પરીણામ જાહેર કરાયુ

૯૫,૩૬૧.વિધાર્થીઓ પરીક્ષા આપી હતી જે પૈકી ૬૮,૬૮૧ પરીક્ષાર્થી પ્રમાણપત્ર મેળવવા પાત્ર

લાઠી કેંદ્રનુ સૌથી વધુ ૯૬.૧૨% જ્યારે લીમખેડા નુ સૌથી ઓછુ ૩૩.૩૩% પરીણામ

૬૪ શાળાઓમા ૧૦૦% પરીણામ

TejGujarati