અમુલ ગોલ્ડ અને શક્તિના 500 મી.લી.ના પાઉચના ભાવમાં રૂપિયા 1 નો વધારો એટલે કે પ્રતી લીટર 2 રૂપિયાનો વધારો

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમુલ ગોલ્ડ અને શક્તિના 500 મી.લી.ના પાઉચના ભાવમાં રૂપિયા 1 નો વધારો એટલે કે પ્રતી લીટર 2 રૂપિયાનો વધારો

નવો ભાવ :

અમુલ ગોલ્ડ 500 મી.લી.ના પાઉચના 31 રૂપિયા

અમુલ શક્તિ 500 મી.લી.ના પાઉચના 28 રૂપિયા

TejGujarati