અમદાવાદના સુભાષબ્રિજ પાસે વ્યક્તિએ બ્રિજ પરથી કુદી આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કરતા લોકોએ તેને દોરડા વડે બાંધી દીધો છે.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

*GNA BREAKING* અમદાવાદના સુભાષબ્રિજ પાસે વ્યક્તિએ બ્રિજ પરથી કુદી આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કરતા લોકોએ તેને દોરડા વડે બાંધી દીધો છે.

TejGujarati