હવે તમે ઇયર ફોન વિના પણ વર્લ્ડ વાઇડ રેડિયો સાંભળી શકો છો !!!! આ ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ઇસરો) ની છે જ્યારે તમે લિંકને ક્લિક કરો છો, ત્યારે તમે વિશ્વને ફરતા જોઈ શકો છો.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

હવે તમે ઇયર ફોન વિના પણ વર્લ્ડ વાઇડ રેડિયો સાંભળી શકો છો !!!! આ ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ઇસરો) ની છે જ્યારે તમે લિંકને ક્લિક કરો છો, ત્યારે તમે વિશ્વને ફરતા જોઈ શકો છો. ભારતનો નકશો દેખાશે ત્યાં લીલા બિંદુ છે તે બધા રેડિયો સ્ટેશન છે. આન્ગળીથી તમે સરળતાથી સ્પર્શ કરી ને ગોળ રાઉન્ડ ને લીલા બિંદુ ઉપર લાવશો એટલે તમે લાઇવ રેડિયો સાંભળવાનું પ્રારંભ કરી શકો છો. ગુજરાત ના વિસ્તાર ના લીલા બિંદુ ઉપર તમારા સ્થાનિક રેડિયોનો પ્રયાસ કરો !!!!

સુરત સ્ટેશન પકડશો તો રફી-કિશોર આવશે

એકદમ અદ્ભુત!!!

આપણા ઇસરોનુ ગૌરવ,

શેર કરતા રહો ….

http://radio.garden/live

*_FANTASTIC_*

????

1000 ne moklo

TejGujarati