ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ જાહેર કર્યા પરીક્ષા કાર્યક્રમ

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ જાહેર કર્યા પરીક્ષા કાર્યક્રમ
UG-PGના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા જાહેર કરી
સેમેસ્ટર 1ના વિદ્યાર્થીઓની 28 ફેબ્રુઆરીથી પરીક્ષા
39 હજાર વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઇન પરીક્ષા લેવાશે

TejGujarati