અમદાવાદ. – ગુજરાત 1 સ્ટમાં જોડાયેલ યુવા બાહોશ મિત્ર પત્રકાર ભાવિક આચાર્યનું અવસાન.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

??? અમદાવાદ ન્યૂઝ 18માં કાર્ય કરી ચૂકેલા અને હાલમાં જ ગુજરાત 1સ્ટમાં જોડાયેલ યુવા બાહોશ મિત્ર પત્રકાર *ભાવિક આચાર્યના* અવસાનના સમાચાર.. મીડિયા જગતમાં ઘેરા શોકની લાગણી.

ભગવાન તેમની આત્માને શાંતિ આપે???????

TejGujarati