ચા વિનાનું આ જીવન ક્યાં કલ્પી શકાય છે. ચાના આધારે જ થોડું ઘણું મલકી શકાય છે. – પૂજન મજમુદાર.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

ચાથી જ પડે રાત અને સવાર પણ પડે છે

ચા નસેનસમાં મારા લોહી સાથેજ વહે છે

ચા વિનાનું આ જીવન ક્યાં કલ્પી શકાય છે

ચાના આધારે જ થોડું ઘણું મલકી શકાય છે

દુનિયા આખીમાં ચાના બાગ જેવો બાગ નથી

ચા જે પ્રગટાવે એવી અન્ય કોઈ આગ નથી

ચા જોઈએ મને સૂતાં પહેલાં ને જાગ્યા પછી

મજા નથી જો ચા મળી જાય માંગ્યા પછી

ધન્ય છે સદાય ચા ઉત્તમોત્તમ બનાવનારને

પુણ્ય કેટલું મળતું હશે ચા સૌને પીરસનારને

કેટલી અલગ સોડમ છે અલગ અલગ ચાની

અડધી આખી રજવાડી છે કીટલીની કહાની

કડક પાક્કો રંગ ચાનો બધાય રંગમાં ચોખ્ખો છે

ચાના તલબીઓનો અહીં સમુદાય સાવ નોખો છે

મસ્ત ચા મળે તો લાગે મળ્યું કોઈ વરદાન છે

ચા જેવું અદભુત પીણું સદા જાજરમાન છે

પૂજન મજમુદાર ૨૪/૦૧/૨૦૨૨

TejGujarati