વડોદરાની પારુલ યુનિવર્સિટીમાં 2 વર્ષથી હોટલ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કરતા ભૂતાનના વિદ્યાર્થીનું શંકાસ્પદ હાલતમાં મૌત.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

વડોદરાની પારુલ યુનિવર્સિટીમાં 2 વર્ષથી હોટલ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કરતા ભૂતાનના વિદ્યાર્થીનું શંકાસ્પદ હાલતમાં મૌત.

TejGujarati