સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં પણ કેદીઓ સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે..
સાબરમતી જેલમાં 20 કેદી અને 2 પોલીસ કર્મીઓ કોરોના સંક્રમણનો ભોગ બન્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં પણ કેદીઓ સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે

સાબરમતી જેલમાં 20 કેદી અને 2 પોલીસ કર્મીઓ કોરોના સંક્રમણનો ભોગ બન્યા

TejGujarati