કોઈપણ વિદ્યાર્થીના માતા પિતાનું અવસાન કોરોનાને કારણે થયેલ હોય તો તેમને રુ ૩૦,૦૦૦ અને કોલેજ માટે રુ ૬૦૦૦૦ સુધીની શીષ્યવ્રુત્તી મળી શકે.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત સમાચાર

કોઈપણ વિદ્યાર્થીના માતા કે પિતાનું અવસાન કોરોનાને કારણે થયેલ હોય તો તેમને આદીત્ય બિરલા કેપીટલ કરફથી

શાળા ના વિદ્યાર્થી માટે રુ ૩૦,૦૦૦ અને કોલેજ માટે રુ ૬૦૦૦૦ સુધીની શીષ્યવ્રુત્તી મળી શકે.

૩૧ જાન્યુઆરી પહેલા અરજી કરવી

અરજીમાટે લીન્ક ક્લીક કરો

Application URL: www.b4s.in/a/ABCC1

Helpline: [email protected] ll 011-430-92248 (Ext-268).

Aditya Birla Capital Foundation

TejGujarati