અમદાવાદ પૂર્વ રામોલપોલીસ સ્ટેશન ખાતે૨ પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર સહિત.૯ પોલીસ કર્મચારીઓ કોરોના પોઝીટીવ,,

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
અમદાવાદ પૂર્વ રામોલ
પોલીસ સ્ટેશન ખાતે
૨ પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર સહિત.૯ પોલીસ કર્મચારીઓ કોરોના પોઝીટીવ,,

TejGujarati