અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓના ભારે વિરોધ બાદ GTU 20 જાન્યુઆરીથી યોજાનારી ઓફલાઈન પરીક્ષા મોકૂફ રાખી, નવી તારીખ 10 દિવસ બાદ જાહેર કરાશે

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓના ભારે વિરોધ બાદ GTU 20 જાન્યુઆરીથી યોજાનારી ઓફલાઈન પરીક્ષા મોકૂફ રાખી, નવી તારીખ 10 દિવસ બાદ જાહેર કરાશે

TejGujarati