60 વર્ષ ઉપરના બુસ્ટર ડોઝ કોબા ગામે રસીકરણનો કેમ્પ કરવામાં આવ્યો.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર60 વર્ષ ઉપરના બુસ્ટર ડોઝ કોબા ગામે રસીકરણનો કેમ્પ કરવામાં આવ્યો માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ વડાપ્રધાન શ્રી તથા ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખ્ય મંત્રી ગુજરાત રાજ્ય કોરોના સામે લડવા માટે રસીકરણ અમોધ શસ્ત્ર છે

TejGujarati