માન. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના પંજાબના પ્રવાસને સહન ન કરી શકતી પંજાબની કોંગ્રેસ સરકારે વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના કાફલાને ફ્લાયઓવર પર ૨૦ મીનિટ સુધી અટકાવી.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત સમાચાર

માન. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના પંજાબના પ્રવાસને સહન ન કરી શકતી પંજાબની કોંગ્રેસ સરકારે વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના કાફલાને ફ્લાયઓવર પર ૨૦ મીનિટ સુધી અટકાવી રાખી વડાપ્રધાનશ્રીની સલામતી સામે ગંભીર જોખમ ઉભુ થવા દીધું છે. તેને અમે વખોડી નાખીએ છીએ અને કોંગ્રેસ આ બનાવ અંગે ભારતની જનતાની માફી માંગે તેવી માંગણી કરીએ છીએ.

TejGujarati