આવતીકાલથી AMTS અને BRTS ની બસોમાં 50 ટકા ક્ષમતા સાથે જ મુસાફરો પ્રવાસ કરી શકશે.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

*આવતી કાલ થી AMTS અને BRTS ની બસો માં 50 ટકા ક્ષમતા સાથે જ મુસાફરો પ્રવાસ કરી શકશે*

TejGujarati