ગુજરાત માધ્યમિક-ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની દ્વિતીય એકમ કસોટીનો બીજો તબક્કો સ્થગિત રાખવા અંગે શિક્ષણ બોર્ડનો પરિપત્ર

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર હેલ્થ

ગુજરાત માધ્યમિક-ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની દ્વિતીય એકમ કસોટીનો બીજો તબક્કો સ્થગિત રાખવા અંગે શિક્ષણ બોર્ડનો પરિપત્ર
નવી તારીખો આગામી સમયમાં જાહેર કરાશે

TejGujarati