આંતરરાષ્ટ્રીય ફલાઇટ પર 31 જાન્યુ. સુધી પ્રતિબંધ ઓમિક્રોનની ગંભીરતાને જોતા લેવાયો નિર્ણય.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત સમાચાર

આંતરરાષ્ટ્રીય ફલાઇટ પર 31 જાન્યુ. સુધી પ્રતિબંધ.

ઓમિક્રોનની ગંભીરતાને જોતા લેવાયો નિર્ણય.

સંખ્યાબંધ દેશોમાં ફેલાયો છે ઓમિક્રોન.

સંક્રમણ ન વધે તે માટે મુકાયો પ્રતિબંધ.

TejGujarati